Nurkowanie to sport polegający na przebywaniu pod wodą przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu lub na tak zwanym. zatrzymanym oddechu, w celach rekreacyjnych, sportowych, naukowych, technicznych, ratunkowych czy też militarnych. Nurkowanie ze sprzętem czyli scuba diving oraz nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving) jest zaliczane do sportów ekstremalnych.
Nurkowanie na zatrzymanym oddechu polega na zanurzeniu się na pewną głębokość na jednym oddechu po czym powrócenie na powierzchnię.

Wyróżnia się następujące rodzaje nurkowania:

  • snorkeling – oglądanie podwodnego świata podczas unoszenia się na wodzie, z wykorzystaniem sprzętu,
  • swobodne (freediving) – nurkowanie na wstrzymanym w płucach powietrzu (zatrzymany oddech)
  • płetwonurkowanie – rekreacyjne do głębokości 40 metrów, dostępne nawet dla dzieci już od 10-12 lat (na znacznie mniejsze głębokości i pod opieką instruktora) bez wyznaczonej górnej granicy wieku, określonej stanem zdrowia kandydata,
  • techniczne – dekompresyjne, trudne logistycznie, przekraczające limity rekreacyjne (zarówno głębokości jak i czasu pobytu pod wodą), związane ze zmianami mieszanin oddechowych pod powierzchnią wody, wykonywane z użyciem bardziej skomplikowanych konfiguracji i większej ilości sprzętu, złożonym planowaniu, dla osób o bardzo dobrym stanie zdrowia,
  • wrakowe – wiążące się z penetracją wnętrza zatopionych wraków,
  • jaskiniowe (podwodna penetracja zalanych korytarzy, sztolni, jaskiń) – nurkowanie bez możliwości wynurzenia się pionowo na powierzchnię, niekoniecznie głęboko, ale niekiedy daleko od wyjścia. Wymaga wielu umiejętności wykraczających poza nurkowanie rekreacyjne.
  • komercyjne (prace podwodne) – często saturowane, bardzo trudne nurkowania z użyciem skomplikowanego sprzętu nurkowego, daleko odbiegającego od stosowanego w przypadkach wymienionych powyżej, często z powietrzem lub innym gazem dostarczanym z powierzchni wody ze stacji obsługującej, nadzorujące i zabezpieczającej pracę nurka. Wymagania stawiane kandydatom są bardzo wysokie i dotyczą predyspozycji psychofizycznych i innych umiejętności wykorzystywanych do skomplikowanych prac w nieprzyjaznych, podwodnych warunkach,
  • saturowane – w którym poziom gazu obojętnego wchłoniętego przez organizm nurka, a pochodzącego z mieszaniny oddechowej, osiąga największą możliwą dla danego ciśnienia zewnętrznego wartość.